Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 

Contactgegevens:
Burg. de Graafplein 32
2162AZ Lisse.
Tel. 0622612939
E-mail: info@parelwijn.nl

 

Werkingssfeer
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Wijnkoperij Parelwijn.
Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op aanvullende en vervolgovereenkomsten.

 

Totstandkoming van de overeenkomst
Een overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de offerte.
Een bestelling geldt als aanvaard indien de verkoper niet binnen drie werkdagen na plaatsing de koper schriftelijk van het tegendeel heeft laten blijken.
Alle offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende de daarin opgegeven termijn.

 

Betaling
Betaling geschiedt op het moment van levering. Indien betaling op het moment van levering niet mogelijk blijkt, behoudt Wijnkoperij Parelwijn zich het recht voor de bestelde goederen niet te leveren.

 

Levering en vervoer
Alle leveringen geschieden op de in de offerte overeengekomen wijze en voor de in de offerte overeengekomen prijs.
De verzending van de goederen is tot aan het ogenblik van de aflevering voor risico van de verkoper.
De verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot schade ontstaan door of in verband met vertraging in de levering of te late levering, tenzij voorafgaand schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Indien bestelde goederen ter aflevering zijn aangeboden, doch die aflevering onmogelijk is gebleken, is de verkoper gerechtigd de kosten van die aanbieding aan de koper in rekening te brengen.

 

Indien blijkt dat het niet mogelijk is de zaken die bij de klant aanwezig zijn op de afgesproken dag en tijd op te halen, is de verkoper gerechtigd de kosten hiervan bij de koper in rekening te brengen. Hieronder vallen ook eventuele kosten die de verkoper moet maken als hij als gevolg hiervan een overeenkomst met derden niet kan uitvoeren.

 

Retourzendingen
Retourzendingen zijn voor rekening van de koper en kunnen binnen 14 dagen na ontvangst van de wijn door koper in onbeschadigde en originele verpakking en zonder opgaaf van reden geretourneerd worden, waarna restitutie van het aankoopbedrag zal plaatsvinden.

 

Eigendomsvoorbehoud
Het eigendom van alle door de verkoper geleverde goederen blijft bij de verkoper tot aan het moment van algehele voldoening van alle door de koper aan de verkoper verschuldigde bedragen.

 

Borg
Voor in de offerte genoemde zaken die aan de klant verhuurd of ter beschikking gesteld zijn, is een in de offerte genoemde borg verschuldigd die bij aflevering van de zaken moet worden voldaan.
De borg wordt binnen twee werkdagen op de rekening van de klant teruggestort als alle verhuurde of ter beschikking gestelde zaken door Wijnkoperij Parelwijn onbeschadigd retour ontvangen zijn.
Bij beschadiging of vermissing van zaken wordt de in de offerte overeengekomen prijs bij de klant in rekening gebracht en voorzover mogelijk met de borg verrekend.

 

Aansprakelijkheid
Wijnkoperij Parelwijn is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
Wijnkoperij Parelwijn is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparing of schade aan derden.

 

Klachten
Indien het geleverde product niet voldoet aan hetgeen de klant redelijkerwijs mocht verwachten, dan dient de klant Wijnkoperij Parelwijn hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.

 

Geschillen
Op overeenkomsten tussen Wijnkoperij Parelwijn en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.